Madde 1 – Derneğin Adı: Adana Sokak Çocukları Derneği ” , kısa adı “Uçan Balon Derneği”dir. Derneğin merkezi Adana’dır. Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 -Dernek, dezavantajlı olarak tanımlanan, risk altında yaşayan, ihmal ve istismara uğramış, eğitim hakkından yararlanamayan, gerekli eğitim, sağlık, beslenme, giyim gibi ihtiyaçları karşılanamayan;
a) Sokaklarda yaşayan ve/veya çalışan çocuk ve gençlerin eğitimine yardımcı olmak, evden kaçmış, dilendirilen, kötü koşullarda çalıştırılan, madde bağımlısı (uçucu madde, esrar, alkol, eroin v.s.) olan çocuk ve gençleri bu alışkanlıklarından kurtarmak, tedavi ve eğitimlerini yapmak için çeşitli kurum, kuruluş ve ailelerle işbirliği yapmak, teşhis ve tedavilerinin yapılabilmesi için   merkezlerin kurulmasına öncülük etmek, sokağa terk edilen, sokaklarda yaşayan  çocuk ve gençlerin eğitim ve tedavilerini yaparak aileleriyle ilişkiye geçilerek bu çocukları aileleriyle buluşturmak,
b) Kentimize göçle gelen ailelerin çocukları ve ebeveynlerini kentsel uyum için eğitmek, çok çocuklu ailelerin risk altındaki çocuklarına eğitim desteği vermek,
c) Dernek desteğiyle ilköğretimi ve liseyi bitirmiş, üniversite sınavında başarı göstermiş olan gençlerin, üniversite öğrenimlerine destek olmak,
d) Eğitimini yarım bırakmış, çalışmak zorunda olan çocuk ve gençlere mesleki eğitim yaptırmak,
e) Okur-yazar olmayan çocuk ve gençlere okuma-yazma öğretmek, çalışma zorunluluğu nedeniyle okulunu yarım bırakmış olanları “açık  öğretime”  teşvik ve kayıt etmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1 -Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2 -Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3 -Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4 -Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6 -Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8 -Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10 -Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
11 -Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12 -Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13 -Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14 -Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.