Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği

(for English please see below)

Derneğimiz 1996 yılından bu yana Adana’da, güç koşullar altında yaşayan çocuk ve gençlerin desteklenmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Derneğimizin temel amacı, ekonomik ve toplumsal zorluklar yaşan çocuk ve gençlerin eğitim başta olmak üzere gelişimlerini desteklemektedir. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz temel faaliyetlerimiz şu alanlarda yoğunlaşmaktadır:

• Eğitim desteği

• Sağlık hizmetlerine erişim desteği

• Sosyal yardım

• Spor faaliyetleri

• Kültür ve sanat faaliyetleri

Derneğimiz bu faaliyetlerini gönüllü bağışların yanı sıra ulusal ve uluslararası hibe programlarına sunduğu projeler aracılığıyla yerine getirmektedir. Bugüne kadar, 12 Avrupa Birliği, 1 Birleşmiş Milletler, 2 Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 1 diğer STK kaynakları tarafından desteklenen proje yürütmüş ve başarıyla sonuçlandırmıştır. Bunlar, mesleki eğitim, kültür-sanat, çocuk hakları ve diğer alanlarda farkındalık yaratma ve çocukların ve gençlerin savunuculuk kapasitelerini artırmaya odaklanan projelerdir.

Derneğimiz 1996 yılında “Adana Sokak Çocukları Derneği” adıyla kurulmuş, faaliyetlerini bu isim altında 14 Kasım 2009 tarihine kadar sürdürmüş, bu tarihte yapılan olağan genel kurulunda adını “Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği” olarak değiştirmiştir. Yapılan bu isim değişikliyle Derneğin amacı, hedefi, hedef kitlesi genişlemiş ve faaliyetleri daha kapsayıcı olmuştur.

***

Since 1996, our association has been working to support children and young people living under difficult conditions in Adana.

The main purpose of our association is to support the development, especially education, of children and young people experiencing economic and social difficulties. In line with this purpose, the main activities we have carried out so far are concentrated in the following areas:

• Education support

• Support for access to health services

• Social assistance

• Sport activities

• Culture and art activities

Our association carries out these activities through voluntary donations as well as projects submitted to national and international grant programs. To date, 12 projects supported by the European Union, 1 project supported by the United Nations, 2 projects supported by the Prime Ministry Social Assistance and Solidarity Foundation, and 1 project supported by other NGO resources have been carried out and successfully finalized. These projects focus on vocational training, culture, and arts, awareness raising on children’s rights and other areas, and increasing the advocacy capacities of children and youth.

Our association was founded in 1996 under the name “Adana Street Children’s Association”, continued its activities under this name until November 14th, 2009, and changed its name to “Flying Balloon Children and Youth Association” at the ordinary general assembly held on this date. With this name change, the purpose, target, and target group of the Association have expanded and its activities have become more inclusive.

(for English please see below)

Amacımız

Dernek, öncelikle dezavantajlı olarak tanımlanan (risk altında yaşayan, ihmal ve istismara uğramış, eğitim hakkından yararlanamayan, gerekli eğitim, sağlık, beslenme, giyim gibi ihtiyaçları karşılanamayan, sokakta yaşayan ve çalışan, çalıştırılan) çocuklar ve gençler olmak üzere; a) Çocuk ve gençlerin eğitimine ve sosyal/kültürel gelişimlerine yardımcı olmak, evden kaçmış, dilendirilen, kötü koşullarda çalıştırılan, madde bağımlısı (uçucu madde, esrar, alkol, eroin vs.) olan çocuk ve gençlerin bu alışkanlıklarından kurtarılması, tedavi ve eğitimlerinin yapılabilmesi için çeşitli kurum, kuruluş ve ailelerle işbirliği yapmak, teşhis ve tedavilerinin yapılabilmesi için merkezlerin kurulmasına öncülük etmek, sokağa terk edilen, sokaklarda yaşayan çocuk ve gençlerin eğitim ve tedavilerinin yapılması için yardımcı olmak, aileleriyle ilişkiye geçilerek bu çocukları aileleriyle buluşturmak, b) Kentimize göçle gelen ailelerin çocukları ve ebeveynlerini kentsel uyum için eğitmek, çok çocuklu ailelerin risk altındaki çocuklarına eğitim desteği vermek, c) Dernek desteğiyle ilköğretimi ve liseyi bitirmiş, üniversite sınavında başarı göstermiş olan gençlerin, üniversite öğrenimlerine destek olmak, d) Eğitimini yarım bırakmış, çalışmak zorunda olan çocuk ve gençlere mesleki eğitim yaptırmak, e) Okur-yazar olmayan çocuk ve gençlere okuma-yazma öğretmek, çalışma zorunluluğu nedeniyle okulunu yarım bırakmış olanları “açık öğretime” teşvik ve kayıt etmek amacı ile kurulmuştur.

Hedefimiz: Dernek tüzüğünde de belirtilen bu amaç doğrultusunda, risk altında yaşayan çocuk ve gençlerin sorunlarının çözümüne destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için etkili çalışmalar yapmak öncelikli hedefimizdir.

Vizyon ve Misyonumuz:

• Hak temelli bir yaklaşımla, nedene yönelik olarak öncelikle sokakta yaşayan/çalışan çocuklar olmak üzere risk altında yaşayan çocuk ve gençlerin sorunlarına yaklaşmak;

• Akılcı çözüm önerileri üretmek, çeşitli projelerle bu önerileri uygulamaya koymak;

• Toplumun bu konudaki umutsuzluğunu ve olumsuz önyargılarını kırmak;

• Bu konuda çalışan diğer kurumlarla işbirliği yapmak.

***

Our Aim

The association aims to: a) assist in the education and social/cultural development of children and young people, primarily children and young people who are defined as disadvantaged (living under risk, neglected and abused, unable to benefit from the right to education, unable to meet their needs such as education, health, nutrition, clothing, living and working on the streets, labored), a) Cooperate with various institutions, organizations and families in order to rescue children and young people who have run away from home, begging, working in bad conditions, substance addicts (volatile substances, cannabis, alcohol, heroin, etc.) from these habits, to pioneer the establishment of centers for their diagnosis and treatment. a) To help the education and social/cultural development of children and young people; a) To help children and young people who have run away from home, who have run away from home, who are begged, who are forced to work in bad conditions, who are addicted to substances (volatile substances, cannabis, alcohol, heroin, etc.), to cooperate with various institutions, organisations and families in order to rescue them from these habits, to provide treatment and education, to pioneer the establishment of centres for their diagnosis and treatment, to help the education and treatment of children and young people who are abandoned on the streets, to contact their families and to reunite them with their families, b) To educate children and parents of families who have migrated to our city for urban adaptation, c) To provide educational support to children at risk from families with many children, c) To support the university education of young people who have completed primary and high school with the support of the association and who have succeeded in the university exam, d) To provide vocational training to children and young people who have not completed their education to work to support their living. To organize reading programs for illiterate children and young people, to encourage and enroll those who have left school without completing the degree program due to the obligation to work to “open education”.

Our Goal

Our primary goal is to support the solution to the problems of children and young people living at risk and to carry out effective studies to raise awareness in society in line with this purpose stated in the charter of the association.

Our Vision and Mission:

  • To approach the problems of children and young people living at risk, primarily children living/working on the streets, with a rights-based approach;
  • To produce rational solution proposals and put these proposals into practice with various projects;
  • To break the hopelessness and negative prejudices of society on this issue;
  • To cooperate with other institutions working on this issue.

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Fazilet Aksu (Başkan)

Prof. Dr. Nurgül Türemiş (Başkan Yardımcısı)

Mümtaz Kirik (Sayman)

Eren Erdem (Sekreter)

Emel Yıldız (Üye)

Merhabalar,

Bu yıl Derneğimizin kuruluşunun 25. yılını yaşıyoruz. Kurucu üyelerimizi saygıyla anıyorum. Onlar bu Derneği kurarak güç koşullar altında yaşayan çocukları gündeme getirdiler, toplumda farkındalık yaratabilmek için bir kapı açtılar.

Kurulduğu yıldan beri içinde olduğum bu Dernekte 25 yıl boyunca çocuklarımız ve gençlerimize nasıl yararlı olabileceğimizi düşündük, bir çok etkinlik ve proje gerçekleştirdik. Bu arada fark ettik ki onların yaşamlarına olumlu dokunuşlar yaparken biz de çok şey öğrendik, onlarla birlikte büyüdük.

“Adana Sokak Çocukları Derneği” adıyla kurulan Derneğimizin adını çocuklarımızın gösterdiği gelişmeler ve başarılar sonucunda onların da istekleri doğrultusunda “Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği” olarak değiştirdik, hedef kitlemizi büyüttük. Her çalışmamızda bir önceki çalışmamızın sonuçlarını değerlendirdik, daha iyisini nasıl yaparız üstünde düşündük. Derneğimizin gerçekleştirdiği çalışmaları sayfamızın ilgili başlıkları altında izleyebilirsiniz.

Yıllar boyunca çalışmalarımıza destek olan, derneğimize bağış yapan, proje ortaklığı yapan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederim. Bir ülkenin ilerlemesinde Sivil Toplumun gücünün önemi yadsınamaz.

Derneğimizin daha gençleşerek, daha büyüyerek, daha etkili çalışmalar yapması sizlerle birlikte gerçekleşecektir. Bizi izleyin, katılın, eleştiri ve önerilerinizi bizimle paylaşın.

Prof. Dr. Fazilet Aksu
Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Tüzüğü

Madde 1 – Derneğin Adı: “Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği”, kısa adı “Uçan Balon Derneği”dir. Derneğin merkezi Adana’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2 – Dernek, dezavantajlı olarak tanımlanan, risk altında yaşayan, ihmal ve istismara uğramış, eğitim hakkından yararlanamayan, gerekli eğitim, sağlık, beslenme, giyim gibi ihtiyaçları karşılanamayan;

a) Sokaklarda yaşayan ve/veya çalışan çocuk ve gençlerin eğitimine yardımcı olmak, evden kaçmış, dilendirilen, kötü koşullarda çalıştırılan, madde bağımlısı (uçucu madde, esrar, alkol, eroin v.s.) olan çocuk ve gençleri bu alışkanlıklarından kurtarmak, tedavi ve eğitimlerini yapmak için çeşitli kurum, kuruluş ve ailelerle işbirliği yapmak, teşhis ve tedavilerinin yapılabilmesi için merkezlerin kurulmasına öncülük etmek, sokağa terk edilen, sokaklarda yaşayan çocuk ve gençlerin eğitim ve tedavilerini yaparak aileleriyle ilişkiye geçilerek bu çocukları aileleriyle buluşturmak;

b) Kentimize göçle gelen ailelerin çocukları ve ebeveynlerini kentsel uyum için eğitmek, çok çocuklu ailelerin risk altındaki çocuklarına eğitim desteği vermek;

c) Dernek desteğiyle ilköğretimi ve liseyi bitirmiş, üniversite sınavında başarı göstermiş olan gençlerin, üniversite öğrenimlerine destek olmak;

d) Eğitimini yarım bırakmış, çalışmak zorunda olan çocuk ve gençlere mesleki eğitim yaptırmak;

e) Okur-yazar olmayan çocuk ve gençlere okuma-yazma öğretmek, çalışma zorunluluğu nedeniyle okulunu yarım bırakmış olanları “açık öğretime” teşvik ve kayıt etmek amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1) Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak;

2) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek;

3) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak;

4) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek;

5) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek;

6) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek;

7) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek;

8) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak, 9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek;

9) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;

10) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;

11) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;

12) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak;

13) Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.